0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Všeobecné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu umiestneného na webovom sídle www.trader20.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na webovom sídle www.trader20.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť JKralo s.r.o., Mickiewiczova 18, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO, IČO: 52526542, DIČ: 2121066992, IČ DPH: SK2121066992 (ďalej ako „predávajúci“).

Článok 2
Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez e-shop www.trader20.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo ,,kúpiť“ Po stlačení tlačidla ,,kúpiť“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže predávajúci registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jeho činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch prihlasovať na www.trader20.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje predávajúci odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.trader20.sk pod menom príslušného zákazníka. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil resp. bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme predávajúceho, o čom bude zákazník informovaný emailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na webovom sídle www.trader20.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovom sídle www.trader20.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 24.10.2019.

Článok 3
Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník viacero možnosti úhrady:
a) Uhradenie kúpnej ceny prostredníctvom bankového prevodu alebo priamym vkladom v prospech účtu predávajúceho špecifikovaný v príslušnom potvrdení o objednávke tovaru (na tomto mieste zdvorilo upozorňujeme zákazníkov, že objednaný tovar bude zákazníkovi odoslaný až momentom pripísania celej kúpnej ceny objednaného tovaru na bankový účet predávajúceho)
b) Uhradenie kúpnej ceny prostredníctvom platobnej brány GOPAY.

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky. Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, prípadne o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa predávajúci a zákazník nedohodnú inak.

Článok 5
Storno objednávky

Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.trader20.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku 6 nižšie. Storno objednávky zo strany predávajúceho Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 6

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe zákazníkov, ktorí sa považujú za spotrebiteľa) Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@trader20.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom.
V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok 7
Reklamačné podmienky

Zákazník je povinný tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov predávajúceho. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru, právo na výmenu veci, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny uplatniť elektronicky prostredníctvom info@trader20.sk. Pri uplatnení týchto práv zašle reklamovaný tovar spoločne so všetkým príslušenstvom vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) na adresu miesta podnikania predávajúceho. V prípade, že reklamovaná vada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a iné), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom  riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 8
Duševné vlastníctvo

Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom akceptuje a je uzrozumený s faktom, že nemôže kopírovať ani iným spôsobom sprístupňovať svoje konto iným uživateľom.
Povinnosti zákazníka:
1. Zákazník má zakázané poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej strane.
2. Zákazník má zakázané vytvoriť audio, alebo video kópiu produktu.
3. Zákazník ma zakázané tvoriť kópie produktu a zverejňovať ich.
4. Každý zákazník bude mať špeciálne ID číslo, ktoré bude spätne dohľadateľné.
5. Každý zákazník sa môže prihlasovať na svoj účet maximálne z 3 IP adries.
6. Zákazník nemôže preposielať správy iným uživateľom, ktorý nemajú zakúpený produkt.

V prípade, že zákazník poskytne svoje prihlasovacie údaje tretej strane, prípadne vytvorí audio/ video kópiu daného produktu alebo prepošle údaje tretej strane, ktorá nezakúpila produkt, tak podľa ID čísla môže byť usvedčený z porušenia duševného vlastníctva a porušenia obchodných podmienok a bude pokutovaný sumou 10 000€ v prospech predávajúceho.

Článok 9
Podmienky, ktoré musí zákazník splniť.

Zákazník sa zaväzuje splniť všetky potrebné podmienky, ktoré od neho prevádzkovateľ vyžaduje. V prípade nesplnenia podmienok či opakovaného porušenia podmienok môže prevádzkovateľ odstúpiť od zmluvy s klientom a daného klienta zo skupiny vyradiť bez možnosti návratu zaplatenej sumy.

K aktuálnemu dňu to sú :
1. Každý člen musí na Discorde vystupovať pod vlastným menom. Žiadne prezývky ani skratky. Sú dovolené číslice za menom napríklad Jakub Kralovansky123. Vlastné meno musí byť v tvare : krstné meno priezvisko. Príklad : Jakub Kraľovanský
2. Slušné správanie bez nadávok a urážok.
3. Dodržovanie kategórií a svoje príspevky smerujte do vyhradených vlákien.
4. Postujte sem len vecí, ktoré sú v súlade s obsahom a členstvom našej skupiny.
5. Reklama na SCAMy bude vymazané.
6. Každý nováčik má povinnosť prejsť si úvodné vlákna ako Vitaj, FAQ, Návody, Registrácie a burzy, Povinná literatúra.

V Bratislave, dňa 04.04.2022

späť na hlavnú stránku

cart