etf

ETF alebo Exchange-Traded Funds sú modernými investičnými nástrojmi, ktoré sa v poslednej dobe tešia rastúcej obľube investorov. Do slovenčiny sa tento výraz prekladá ako „burzovo (či verejne) obchodované fondy“. To zároveň plne vystihuje  podstatu tohto systému. Sú to fondy vydávané a spravované špecializovanými finančnými inštitúciami a na rozdiel od klasických otvorených fondov vydali svoje akcie. Tie sú obchodované na burze ako cenné papiere akejkoľvek inej verejne obchodovateľnej spoločnosti. Rozdiel je v diverzifikácii.

Základný princíp

Tento spôsob obchodovania umožňuje principiálne vsadiť ako na rast, ale aj na pokles hodnoty podkladového aktíva. Ako podkladové aktívum môžeme vnímať prakticky čokoľvek, a to napríklad:

 • jednotlivé akcie,
 • akciové indexy,
 • komodity,
 • meny.

Oproti investíciám do klasických podielových fondov tu tiež odpadá poplatok pre správcov fondu. Vzhľadom na to, že väčšina ETF iba pasívne sleduje zloženie niektorého trhového indexu, minimalizuje sa aj riziko ľudskej chyby. Všetko je transparentné a môžeme povedať, že aj lacné a zárobkové.

ETF alebo burzovo obchodované fondy môžu byť pre nových investorov vynikajúcim vstupným bodom na finančné trhy (väčšinou na akciové, ale nielen tam). Sú lacné a obvykle nesú nižšie riziko ako jednotlivé akcie, pretože fond drží diverzifikovaný kôš investícií – realizáciou jedinej investície tak nakúpite malý podiel niekoľkých desiatok alebo dokonca stoviek cenných papierov. Snáď najlepšie zo všetkého je, že nejde o zložité finančné produkty, ako by sa neinformovanému laikovi mohlo zdať.

Burzovo obchodované fondy sú inteligentné, flexibilné a spravidla nízko nákladové investície. Môže ísť dokonca aj o daňovo efektívnu voľbu, ak si vyberiete správne. Hoci ETF existujú už viac ako dvadsať rokov a v zahraničí sa jedná o veľmi obľúbený investičný nástroj, u nás je tento spôsob investovania stále poddimenzovaný a nemá v širokej verejnosti takú odozvu.

ETF sú teda fondy, ktoré sa obchodujú na burze rovnako ako akcie. Ako bežné podielové fondy vlastnia aj tieto fondy koše akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov. Rovnako ako podielové fondy môžu byť aktívne riadené, obvykle ich však charakterizuje pasívna správa.

etf

Výhody ETF

Z vyššie uvedeného vyplýva niekoľko výhod ETF fondov. Sú to:

 • vysoká transparentnosť,
 • nízke náklady,
 • získanie indexu v jednom produkte,
 • vysoká likvidita,
 • vysoká miera diverzifikácie,
 • úzke spready.

Špecifiká ETF

Tu je základných 6 špecifík popisovaných fondov, ktoré je potrebné poznať ešte predtým, ako do nich investujete:

1. ETF majú zvyčajne nízke náklady na správu

Prevažná časť ETF má spravidla nízke poplatky a sleduje index s nízkou mierou chybovosti. Fond sledujúci index síce nebude mať výrazne nižšiu výkonnosť ako index, ale aj výkonnosť indexu neprekoná. Pretože aj pasívne riadené ETF nemusia vynakladať ročne vysoké režijné náklady, môžu si dovoliť držať svoju ročnú nákladovosť (expense ratio) výrazne pod 1 %. To je pre investorov značnou výhodou, pretože na jednej strane ich táto investícia stojí v priemere podstatne menej ako iné možnosti, je diverzifikovaná a zároveň si nevyžaduje aktívny prístup.

U aktívne spravovaného podielového fondu panuje možnosť, že dosiahne vyššiu výkonnosť ako index (čo pre pasívne riadené ETF neplatí). Problémom je, že väčšine aktívnych správcov fondov sa však lepšiu výkonnosť prostredníctvom výberu investícií dlhodobejšie dosiahnuť nedarí. O tom koniec koncov svedčí aj legendárna stávka, ktorú vyhral Warren Buffett. Ten stavil proti aktívnym správcom podielových fondov, že na desaťročnom investičnom horizonte nedokážu poraziť výkonnosť indexu amerického akciového trhu.

2. ETF môžu byť daňovo efektívnejšie ako investície do jednotlivých akcií

Z hľadiska zdaňovania investičných výnosov majú akcie aj ETF jedno spoločné – ak držíte investíciu aspoň 1 rok, podľa slovenskej legislatívy týmto spôsobom splníte časový test a váš kapitálový výnos neskôr nepodlieha zdaneniu. Investori, ktorí volia investície do dividendových akcií, sa však zdaneniu dividend obvykle vyhnúť nemôžu, alebo snáď áno?

Existujú dva druhy burzovo obchodovaných fondov:

 • Distribučné ETF: To sú tie fondy, kde jednotlivé komponenty (akcie) vyplácajú dividendy, získavajú nárok na výplatu dividendy aj investori do ETF. Ide teda o určitý druh fondu s akciami dividendových spoločností. Takéto distribučné ETF následne na základe vlastníctva týchto akcií inkasuje dividendy od jednotlivých spoločností a tie následne distribuuje svojím vlastníkom a vypláca ich na pravidelnej báze. A to v súlade s prospektom daného burzovo obchodovaného fondu. Dividenda následne podlieha klasickému zdaneniu, podľa domicilu daného ETF.
 • Akumulačná ETF: Inkasuje dividendy vyplácané jednotlivými komponentmi fondu podobne ako distribučné fondy, následne však tento príjem investorom nevypláca. Čo sa s nimi v takom prípade deje? Správca fondu využíva tento príjem na automatické nákup ďalších akcií. Dividendový príjem tak investorom nevypláca, ale ho využíva na maximalizáciu rastu ceny akcií ETF – o i to prináša pozitívny efekt, keď investori nemusia dividendový príjem zdaňovať.

3. ETF poskytujú jasný, priebežný prehľad o svojich podieloch

ETF spravidla na dennej báze vykazujú svoje podiely a ponúkajú tak klientom plnú transparentnosť investícií. Vzhľadom na to je investor vždy informovaný o podrobnostiach svojich investícií a môže tak priebežne zvažovať riziká a klady svojej investície. Ide napríklad o nadmernú expozíciu voči určitým odvetviam trhu, resp. spoločnostiam.

Prospekty jednotlivých fondov opisujú zvolenú aktuálnu stratégiu fondu, v ktorej sú zhrnuté základné princípy. Obsahujú informácie, na aké cenné papiere či trhy sa fond zameriava. V lepšom prípade vám ponúkne aj prehľad najvýznamnejších pozícií fondu.

4. ETF poskytujú pohodlnú a okamžitú diverzifikáciu

Držanie rôznych investícií môže pomôcť diverzifikovať celkové riziko portfólia. Nákupom jediného fondu získate podiel v stovkách akcií alebo dlhopisov. Napríklad prostredníctvom globálneho ETF môžete rozšíriť svoje portfólio o akcie z celého sveta, zatiaľ čo dlhopisové fondy môže pokryť veľkú časť trhu s týmito konzervatívnymi investičnými nástrojmi. To je základný rozdiel oproti nákupu akcie jednej konkrétnej firmy na konkrétnej burze. Tieto fondy vlastne sami osebe predstavujú diverzifikáciu portfólia. Samozrejme existujú spôsoby ako diverzifikovať aj samotné ETF.

Podielové fondy vám môžu poskytnúť rovnaký typ diverzifikácie, obvykle ale budú koncentrované do menšieho počtu pozícií. Najmä ich nákladovosť potom je kritérium, v ktorom v porovnaní s burzovo obchodovanými fondmi zaostávajú.

5. ETF môžu jednoducho zaplniť špecifické medzery vo vašom portfóliu

Dlhodobé rozširovanie ponuky ETF so sebou prinieslo špecializované fondy, ktoré zasahujú do všetkých kútov finančných trhov. Tieto fondy vám môžu umožniť investovať podľa:

 • Trhových odvetví, ako je energetika alebo technológia
 • Charakteristiky, napríklad akcie vyplácajúce dividendy
 • Geografia, so zameraním na región alebo krajinu
 • Špecializované investície, vrátane drahých kovov a nehnuteľností

Ako naznačujú tieto charakteristiky, ETF môžu v investičnom portfóliu hrať mnoho rolí:

 • Široké trhové ETF (americký trh, britský trh, nemecký trh) môžu slúžiť ako základ investičného portfólia
 • Špecializovanejšie fondy môžu vyplňovať určité medzery vo vašom portfóliu
 • Ako investor môžete celé svoje portfólio zostaviť výhradne z investícií do rôznych ETF

6. Aktívna vs. pasívna správa

Ako naznačujem vyššie, ETF sa spravujú aktívne aj pasívne. Tradične sú spomínané skôr pasívne ETF, ktoré investori využívajú pre ich nízku nákladovosť a schopnosť dosiahnuť trhové – priemerné výnosy. To sú často výnosy, ktoré väčšina aktívnych investorov nie je schopná dosiahnuť.

Mnoho správcovských spoločností, ako napríklad Ark Invest, však už v dnešnej dobe ponúka aj aktívne spravovaná ETF. To znamená, že tieto ETF nesledujú konkrétny index, ale portfólio manažér vyberá jednotlivé akcie do týchto burzovo obchodovaných fondov.

Tým sa značne podobajú aktívne spravovaným podielovým fondom. Ich výhodou však stále zostáva možnosť akcie obchodovať na dennej báze prostredníctvom brokerských účtov.

Zároveň môže schopný portfólio manažér prekonať výkonnosť porovnávacieho indexu – napríklad indexu S&P 500. Treba však povedať, že práve Ark Invest, ktoré v roku 2020 dosahovalo výrazne nadpriemerné tržné výnosy, v nasledujúcom období dosahovalo podpriemerné výsledky.