0
 0,00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Forex ako najlikvidnejší trh sveta

Devízový trh (FOREX) je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného finančného trhu. História devízového trhu siaha až do roku 1875, kedy bol vytvorený systém zlatého štandardu. Tento finančný systém bol účinný až do druhej svetovej vojny, kedy veľké vojenské výdavky prinútili európske vlády k novým emisiám peňazí, ktoré neboli kryté zlatom.  Reálna rekonštrukcia medzinárodného menového systému začala v roku 1944 na Menovej a finančnej konferencii Spojených národov, ktorá bola otvorená 1. júla v roku 1944 v americkom meste Bretton Woods v štáte New Hampshire.

Vznik devízového trhu

Bretton-Woods je možné považovať za začiatok súčasného medzinárodného menového systému. Bretton-Woods bol pevným a zároveň prispôsobivým kurzovým systémom. Brettonwoodsky medzinárodní menový systém bol modifikáciou systému zlatého štandardu, konkrétne sa nazýval štandardom dolárovej devízy.

Americký dolár sa stal celosvetovou rezervnou menou, od ktorej sa odvíjali devízové kurzy mien ostatných krajín. Tento systém fungoval až do roku 1971 (rok založenia Forexu), kedy došlo k vyčerpaniu amerických zlatých rezerv. Tento rok znamenal definitívny koniec zlatého štandardu a oficiálne je akceptovaný systém plávajúcich devízových kurzov (Floating Exchange Rates), v rámci ktorého si centrálne banky jednotlivých krajín vyhradzujú právo intervencie na devízových trhoch.

Medzinárodný devízový trh (Forex - foreign exchange market, FX, devízový trh) možno vo všeobecnosti charakterizovať ako trh, kde sa stretáva ponuka zahraničných mien s dopytom po týchto zahraničných menách a zároveň sa tu tvorí cena jednotlivých mien – „menový kurz“. Devízy predstavujú bezhotovostné formy cudzích mien (peňazí), s ktorými možno obchodovať práve na devízovom trhu. Jeho súčasťou je takisto trh s valutami, ale ten je oproti devízam zanedbateľný. Forex je globálny a decentralizovaný trh určený na obchodovanie s devízami. Finančné inštitúcie naprieč celým svetom sprostredkovávajú a umožňujú tento obchod. Forex je v súčasnosti najväčší trh na svete charakteristický svojou mimoriadne vysokou likviditou.

Prečítajte si tiež: Príbeh tvorca Etherea

BYBIT banner

Obchodovanie na Forexe

Vo vzťahu k charakterizovanému obchodovaniu na Forexe je potrebné konštatovať, že v zásade nejestvujú nijaké záväzné pravidlá a požiadavky na účastníkov trhu, ba ani normatívne predpisy, akým spôsobom sa má obchodovať. Skúsenosti účastníkov devízových trhov však viedli k príprave viacerých publikácií a príručiek s odporúčaniami, ktoré vysvetľujú základné trhové zvyklosti a prediktívne možnosti pre obchodné aktivity, vzťahy medzi účastníkmi a podobne.  Forex však na rozdiel od akciových a komoditných trhov nemá nijaké centrum a je v ňom zapojená väčšina štátov sveta. Forex je „Over the Counter“ (mimoburzový trh – skratka OTC).

Na rozdiel od burzového obchodovania, ktoré limituje možnosť defaultu jednej zo strán obchodu, zabezpečuje likviditu, poskytuje plnú transparentnosť či pôsobí ako supervízor, sa na Forexe obchoduje priamo a cena nemusí byť nutne verejnou informáciou  Medzi najväčšie centrá obchodu patrí  Londýn, New York a Tokio. V tomto zmysle je Forex celosvetovou sieťou prepojenou modernými informačno-komunikačnými prostriedkami. Ide o systém vzájomne prepájajúci banky, poisťovne, investičné fondy a brokerské spoločnosti, ktoré združujú individuálnych investorov.

Objemy obchodované na Forexe

Podľa údajov BIS (Bank of International Settlement) sa priemerný denný obrat na tomto trhu pohybuje v biliónoch dolárov. Mohutnosť trhu má za následok nízku kolísavosť trhov, pričom pohyb väčšiny kurzov sa nemení viac než 1% denne. Denný obrat tridsaťkrát prevyšuje celkový obrat všetkých akciových trhov USA. Pre obchodovanie sú za najzaujímavejšie považované tzv. majoritné meny.

Pre Forex je charakteristická decentralita, keďže z podstaty OTC je Forex plne nezávislý na akomkoľvek centrálnom orgáne typu burzy alebo Clearing house. Najväčšími hráčmi sú Deutsche Bank, Citi, USB, JP Morgan, Goldman Sasch alebo Barclays Investment Bank, ktoré tvoria medzibankový trh, čiže najvyššiu úroveň obchodovania s najväčšou likviditou a najmenšími spreadmi.  Na nižšej úrovni sa potom objavujú menšie banky, veľké korporácie alebo penzijné či investičné fondy.

Subjekty devízového trhu Forex

Finančné investovanie na svetových trhoch už nie je činnosťou, ktorá by bola vyhradená len finančným domom či jednotlivcom s veľkým finančným kapitálom. Politické zmeny a globalizačné procesy v ekonomike a hospodárstve umožnili vznik nových účastníkov trhu, predovšetkým banky, poisťovne, finančné spoločnosti a brokerské spoločnosti, ktoré vďaka obchodovaniu pomocou úveru (margin trading), založenom na princípe finančnej páky (leverage), sprístupnili trh takisto ostatným investorom.

Medzi faktory umožňujúce vstup individuálnych investorov na Forex patrí fenomén pákového obchodovania, zníženie obchodných nákladov vďaka internetovému obchodovaniu, likvidita trhu 24 hodín denne vďaka globalizácii trhov, čo prináša dynamiku obchodovania a nové príležitosti k zisku. Títo investori sa vyznačujú agresivitou, keďže ich priťahuje volatilita trhu devízovej burzy a (nezaručená) možnosť významných ziskov. Na druhej strane aktivity veľkých finančných fondov, predovšetkým hedgových amerických v súvzťažnosti s ostatnými faktormi často pôsobia na náhle a nezriedka dramatické zmeny cien jednotlivých mien na trhu, a to v prípade, že nastanú nejaké neočakávané a významné udalosti. Vtedy môže dôjsť aj veľkým finančným stratám v priebehu relatívne krátkeho času.

Forexové trhy

Devízový trh z hľadiska participujúcich klientov rozdeľujeme na trh:

  1. Klientský – je tvorený menovými transakciami medzi bankami a ich klientmi, ktorí na Forex vstupujú za účelom finančného zabezpečenia, získania lacnejších zdrojov na medzinárodných finančných trhov, investovaním do zahraničných aktív apod.
  2. Medzibankový – je charakteristický väčším rozsahom operácií, ktoré na týchto trhoch prebiehajú. Dominuje tu vzťah: banka – banka.

Bankoví a nebankoví díleri sú účastníkmi tak medzibankového, ako aj klientskeho trhu. Ich výnosmi sú zisky vyplývajúce zo spreadu a rôzne poplatky za uskutočnené menové konverzie. Jednotlivci a firmy vstupujú na devízový trh za účelom finančného zabezpečenia ich exportných alebo importných operácií alebo investičných transakcií v cudzích menách. Menoví brokeri (agenti uľahčujúci obchodovanie na devízovom trhu) obchodujú spravidla len na účet klienta, sami zväčša nezaujímajú žiadnu otvorenú pozíciu a za svoje služby inkasujú od klientov poplatky.

Nástroje obchodovania

Centrálne banky pôsobia na devízovom trhu v súlade s ich monetárnou politikou sledovaným kurzovým režimom. Činnosť centrálnych bánk teda nie je motivovaná dosahovaním zisku na devízovom trhu.  Špekulanti a arbitražéri obchodujú na devízovom trhu bez väzieb na klientov, snažiac sa zarobiť na pohyboch menového kurzu. V tomto zmysle kupujú určitú menu, keď si myslia, že ju v budúcnosti drahšie predajú, pričom ich očakávania nemusia byť správne. Je tu možnosť vysokých ziskov, ale i potenciál strát značného rozsahu, keďže sú to veľmi rizikové transakcie, väčšinou dostupné kapitálovo silným investorom.

Forex je oprávnene vnímaný ako najlikvidnejší a najefektívnejší trh, pretože akákoľvek kurzotvorná informácia sa okamžite premietne do prebiehajúcich obchodov. Ukazuje sa, že obchodovanie na devízových trhoch môže byť veľkou príležitosťou v súčasnosti už pre značnú časť podnikateľského spektra. Samotná existencia najväčšieho  finančného trhu sveta však sama osebe ešte nezabezpečuje jeho efektívnosť a dosahovanie zisku pri akýchkoľvek typoch obchodov.

Veľmi dôležitou súčasťou úspešného obchodovania na Forexe je celkom určite schopnosť predvídať pohyb menových kurzov a ich trendové línie, tak z krátkodobého, ako aj dlhodobého horizontu. Pokiaľ by sme opomenuli ekonomické a politické šoky, ktoré nemožno z empirického hľadiska vylúčiť, sú jedným z nástrojov predvídania budúceho vývoja podnikateľských a finančných reálií  rôzne simulácie.

Traderi na Forexe

Pri obchodovaní na Forexe nemožno poskytovať priame odporúčania k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi, keďže takéto obchodovanie je špekulatívne a môže viesť k vysokým finančným stratám. Akékoľvek finančné informácie ako zdroj analýz môžu kvôli trhovej volatilite s okamžitou platnosťou prestať platiť. V rámci investičných odporúčaní o obchodovaní na Forexe nemožno poskytovať verifikovateľné fakty, ale len interpretácie, odhady, názory alebo iné zdroje, ktoré môžu byť nespoľahlivé, resp. existujú pochybnosti o ich spoľahlivosti. Forex ako najdynamickejší finančný trh na svete nie je o šťastí, ale je o reálnych pohyboch na základe skutočných udalostí a vplyvov.

Obchodovanie na Forexe si preto získava obrovské množstvo potenciálnych záujemcov, z ktorých sa stávajú časom traderi. Úspešní ako aj neúspešní. Väčšina literatúry zameranej na Forex je zameraná na technickú analýzu s vysvetlením základných technických formácií, ktoré je potrebné zobchodovať. Skutočný Forex však nie je len o obchodovaní, ale najmä o zarábaní, avšak nie je to biznis, ktorý by vždy, pravidelne a za každých okolností prinášal výlučne iba zisk.

DISCLAIMER:
Tento článok ma edukačné účely a všetky informácie v ňom majú slúžiť len ako študijné materiály. Neposkytujeme žiadnu z hlavných či vedľajších investičných služieb ani investičné poradenstvo.

Zdroje:

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BIS). 2010. Statistical release OTC derivatives statistics at end-December 2015 Monetary and Economic Department May 2016. [online]. Dostupné z: http://www.bis.org/

HARTMAN, Ondřej a Ludvík TUREK. 2009. První kroky na Forexu.  Brno: Computer Press, 2009. 120 s. ISBN 978-80-251-2006-4.

IŽIP, Ronald. 2010. Obchodovanie na Forexe I. [online]. Dostupné z: http://www.trimbroker.com/

KOLKOVÁ, Andrea. 2010. Obchodování na devizových trzích v návaznosti na odhad stochastického procesu měnového vývoje. In. Entrepreneurship Studies, roč. 1, 2010, č. 1, s. 22-31. ISSN 1802-0453.

Mohlo by ťa zaujímať

cart